Dienstag, 21. Mai 2019

EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202
text emisních podmínek

EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202


EMISNÍ PODMÍNKY NEMOVITOSTNÍCH DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI WELLNESS LIFESTYL s.r.o. IČO: 27111202

POJMY
RODINNÝ DŮM NA KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM V PRAZE – NÁJEMCI PŘES AIR BNB
Rodinný dům pořízený za peníze z prodeje těchto nemovitostních dluhopisů, který se bude pronajímat na krátkodobé pronájmy a zisky z pronájmů budou vypláceny investorům.

Cese pohledávky
Cese pohledávky, neboli postoupení pohledávky, jako možnost při změně osoby, jíž má být placeno plnění

Podřízenost půjčky
Podřízenost půjčky je prostředek pro zajištění finančních prostředků věřitele nebo věřitelů. V našem případě, když banka, která financuje developerské projekty požaduje podřízenost půjčky, tak ze zisku z prodeje bytů, z developerského projektu nejprve přednostně vyplatí věřitele a až po jejich řádném vyplacení dovolí developerskému s.r.o. čerpat zisk. Plánovaný zisk na developerském rozpočtu má být kalkulován na min. výši 15% z celkových nákladů developerského rozpočtu.

Dohledová organizace
Dohledová organizace je nezávislá organizace, která podobně jako správce, vykonává průběžný monitoring jednotlivých procesů a úkonů a provádí současně i reporting, kdy informuje věřitele. Dohledová organizace je najímána developerským s.r.o., je placena z developerského rozpočtu a vykonává podobné činnosti, jako technický dozor investora. Zastupuje věřitele, tedy investory do developerských dluhopisů.

Základní ekonomické podmínky dané bankou financující developerské projekty: 25% vlastního kapitálu, tedy vlastní peníze nebo peníze od drobných investorů vybrané na základě vydaných developerských dluhopisů a 25% předprodanost bytů, uzavřené rezervační smlouvy a složené rezervační zálohy.
I.
Základní charakteristika dluhopisů

1.1. Emitent:
Emitentem dluhopisů je společnost podnikající podle živnostenského oprávnění WELLNESS LIFESTYL s.r.o.. IČO: 27111202, právní forma: právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona Datum vzniku: 15. 12. 2003 se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 249/46. 186 00.

1.2. Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů je „Dluhopis“. Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

1.3. Druh dluhopisů:
Vydávané dluhopisy jsou dluhopisy na doručitele, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

1.4. Podoba a forma dluhopisů:
Dluhopisy jsou vydávané jako listinné cenné papíry a jsou cennými papíry na doručitele.

1.5. Ručení dluhopisů
Ručení dluhopisů je nemovitým majetkem a finančním majetkem. Ručení vzniká podáním přihlášky do Družstva investorů majitelem firmy a na tyto vklady se sjednává cese*) pohledávka za nesplaceným členským vkladem. Jde o zajišťovací instrument poměrně všeobecně známý.
Nemovitým majetkem se rozumí např. rodinný dům v Praze, na krátkodobé pronájmy, kdy klienti by se získávali např. přes aplikaci AIR BNB a kdy cena za 1 nocleh může činit cca 2.900,- Kč, ale i více.
Ručí se pak pořízenou nemovitostí i budoucími příjmy (tzv. cese pohledávky na nesplacenými příjmy z budoucích pronájmů).

1.6. Číselné označení dluhopisů:
Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 1 (jedna) až 5000 (pět tisíc).

1.7. Jmenovitá hodnota dluhopisů:
Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) jako
dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise dluhopisů je 25.000.000 Kč (dvacet pět milionůkorun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením zákona č.190/2004 Sb., § 7 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

1.8. Úrokový výnos dluhopisů:
1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 17,0 % ročně.
1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 12,0 % ročně.
1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,0 % ročně.
1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,0 % ročně.
1.000 Dluhopisů jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,0 % ročně.

1.9. Rating emitenta:
Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

II.
Emise dluhopisů

2.1. Datum emise:
Datum emise je květen 2019. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise, nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 31. 5. 2022.

2.2. Výnos dluhopisů:
Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 001 až 1.000 je 17,0 % ročně.
Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 1001 až 2.000 je 12,0 % ročně.
Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 2001 až 3.000 je 10,0 % ročně.
Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 3001 až 4.000 je 8,0 % ročně.
Výnos dluhopisů s pořadovými čísly 4001 až 5.000 je 6,0 % ročně.

2.3. Upisování dluhopisů:
Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám
na území České republiky a Evropy (včetně Švýcarska a Anglie). Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT, kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně Dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise Dluhopisů činí 25.000.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení dluhopisů ze strany České národní banky.

Dluhopisy se upisují osobně nebo poštou, kde budou také investorům osobně předány správcem vkladu, kterým je Družstvo investorů, IČO 025 50 300 nebo doručeny správcem vkladu po předložení potvrzení o zaplacení částky emisního kursu na bankovní účet správce vkladu, který je pak převede na bankovní účet emitenta. Upisování zajišťují smluvní partneři. Upisovací poplatek činí 5% až 10% podle pravidel zapsaných u notáře a zapsaných Obchodním soudem a platí se k částce za cenu Dluhopisu. Předání dluhopisů zajišťuje buď sám emitent nebo smluvní partneři. Měsíční poplatek za vedení analytického účtu činí 40,- Kč a hradí jej developerské s.r.o. ze svého developerského rozpočtu. Tato částka je uvedena v pravidlech schválených u notáře a zapsaných obchodním soudem.

Takže když investor koupí developerské dluhopisy za 20.000,- Kč, tak zaplatí i s upisovacími poplatky (10%) 20.000,- Kč. A výnos má z 20.000,- Kč.

2.4. Splacení emisního kurzu:
Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky a Evropy (včetně Švýcarska a Anglie). Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta nebo smluvního partnera.

III.
Výnos dluhopisů

3.1. Výnos dluhopisů:
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši od 6% ročně do 17,0 % ročně. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově, a to vždy k datu od 15..tého dne do 30.tého dne v měsíci květnu 2022 až do data splatnosti.
Emitent nevylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., § 18 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:
Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je 15-tý den až 30-tý den příslušného měsíce května r. 2022. Úrokový výnos obdrží vždy taková osoba, která je vlastníkem dluhopisu v roce 2022.

Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena přes správce vkladu, kterým je Družstvo investorů, IČO 025 50 300 a které jej vyplatí bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu.

Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.
Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

IV.
Zdanění výnosu dluhopisů

4.1. Výnos dluhopisů:
Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni výplaty, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.
V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

V.
Splacení dluhopisů
5.1. Datum splatnosti dluhopisů:
Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je období 1.5. 2022 až 31.5. 2022.

5.2. Předčasné splacení dluhopisů:
Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto emisních podmínek.
Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto emisních podmínek.

5.3. Způsob a místo splacení dluhopisů:
Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 31. 5. 2022.
Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 5. 2022.
Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude splacena bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předložení dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.
Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.
5.4. Měna splacení dluhopisů:
Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů v českých korunách.

5.5. Právo emitenta nakupovat dluhopisy:

Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

VI.
Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splácení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech

6.1. Prohlášení emitenta:
Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent a jeho smluvní partneři.

VII.
Schůze vlastníků dluhopisů
7.1. Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů:
Emitent oznámí konání schůze per rollam vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.
Jiný svolavatel oznámí konání schůze per rollam vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. VIII těchto emisních podmínek.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi per rollam vlastníků dluhopisů:
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

VIII.
Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech
8.1. Způsob uveřejňování:
Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese https://petrwellness.blogspot.com/2019/05/......html nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

8.2. Emisní podmínky:
Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta a na webových stránkách smluvních partnerů.

IX.
Závěrečná ustanovení
9.1. Závazek emitenta:
Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek.
Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti Wellness Lifestyl s.r.o., které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti.

9.2. Překlad emisních podmínek:
Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

9.3. Promlčení:
Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., § 42 o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9.4. Rozhodné právo a rozhodčí doložka:
Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
Dne 21.05.2019

OBRÁZKY SCHÉMATU PRO VYSVĚTLENÍ SLOŽENÍ INVESTIC 

Mittwoch, 6. Februar 2019

=zakladni_nabidka


ZÁKLADNÍ NABÍDKA PRO VŠECHNY RODINY V ČR - ODMĚNY A PROVIZE ZA KLIENTY
KANCELÁŘ: V Plzeňské bráně 1, Beroun 266 01 

tel: p. Pavel Šámal: 778 088 548

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/produkty/zakladni_nabidka/
webová-stránka


http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakladninabidka/190206/?fbclid=IwAR0YC61fzUMSvKWMWRml2n6phDZpJjxGK2Btr12DrBvhY18lMybwcmq6qPU
webová-stránka

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakladninabidka/190206/?fbclid=IwAR0YC61fzUMSvKWMWRml2n6phDZpJjxGK2Btr12DrBvhY18lMybwcmq6qPU
webová-stránka


k přihlašovacímu formuláři
https://www.infoburza.eu/id27475/
k přihlašovacímu formuláři

nová adresa a jěště prázdné prostoryDienstag, 22. Januar 2019

id 30639 NABÍDKA NA REALITNÍ SPOLUPRÁCI - JEDNOMĚSÍČNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ 
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30639/?fbclid=IwAR2jJ-cDTXk8D7s15NFiCBdhzYvv5k4I4cryTfwu9wahKvDE1Jfgivg0j2g
webová-stránka


NABÍDKA NA REALITNÍ SPOLUPRÁCI - JEDNOMĚSÍČNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
Dobrý den,
všichni víme, jak je to dnes náročné, v realitách, ve financích atd. Jak téměř nikdo nic nechce, jak se vše zdražuje a jak každý hledá jen to pro něj nejlepší finanční řešení. A my se v tomto článku budeme zabývat konstrukcí naší realitní nabídky. Aby to nebylo tak složité, tak jednatel společnosti pan Pavel Šámal domluvil s HOME4PEOPLE spolupráci, kdy nám jde o inzerci inzerovat na profesních realitních serverech sreality a idnes, protože jedině z těchto serverů chodí klienti. Tak to prostě je. Možností přihlášení je více, třeba za 2.500,- Kč jako makléř pod nějakou kancelář, s právem na 10 inzerátů měsíčně a s podílem na provizi od 40% do 80%. A nebo to vzít jako kancelář za 9.800,- Kč měsíčně, také s právem 10-ti inzerátů měsíčně, na 80 ti inzertních serverech, ale s podílem na realitní provizi 100% a s právem si vzít pod sebe další realitní makléře, kteří by platili 2.000,- Kč měsíčně a měli by také právo na svých 10 inzerátů měsíčně na 80 inzertních serverů.

A protože naše plány jsou získávat klienty na jednotlivé stavební parcely v rámci rozprodávání větších pozemků, získávat klienty na jednotlivé apartmány na pronájem při rozprodávání celých penzionů na prodej (na horách, u vody), získávat jednotlivé klienty na téměř dostavěné byty, kdy bychom nabídli možnost platit jen 30% ceny a zbytek splácet v anuitě 25 let družstvu a po splacení si byt převést do svého osobního vlastnictví, získávat klienty na byty v rodinných domech nebo dvojedomech (tzv. Malý NEMO-TOM development na 2 parcelách) či získávat klienty na výstavby malých rodinných domů v hrubé stavbě, tak kdyby se našel vhodný pozemek, tak by se podaly inzeráty a pan inženýr Petr Toman, jednatel společnosti NEMO-TOM s.r.o. by se s klienty sešel a předal by desky s materiály pro klienta.
Ano, za klienta, který dopadne, je provize. Realitní provize se dělí mezi více lidí podle pravidel na rozdělování peněz sjednaných u notáře, kdy na každého do 8 mi řad připadá částka 7.500,- Kč. Jenže když se spojí spodní první pozice a nad ní druhá pozice, tak dohromady je částka 15.000,- Kč a to by byla odměna pro toho, kdo by si platil ten jednoměsíční příspěvek 2.500,- Kč na placenou inzerci.
Na třetí pozici obchodní manažer má 7.500,- Kč, na 4. pPozici investoři Zelených karet mají 7.500,- Kč, na 5. pozici zakladatelé družstva mají 7.500,- Kč, na 6. pozici franchisatky a franchisanti a právní mají 7.500,- Kč, na 7. pozici staří investoři systému mají 7.500,- Kč a na 8. pozici programátoři a autor systému mají 7.500,- Kč. A ještě mají 2 specialisté, jeden, který sehnal pozemek a druhý, který se podílí na sehnání kupce, třeba materiály, nebo přípravou zásilek nebo jednáním, tak mají každý po 15.000,- Kč. Je v tom tedy přesný přehled.
O penězích až na prvním místě, se říká. A téměř každý se chce seznámit předem, kdo z toho co a kolik a kdy má.
Pracujeme za realitní provize. Tedy za peníze splatné později, ale za vyšší peníze. Není to zase hodinová mzda, to je evidentní.
Spočítáme si tedy zhruba a zběžně výdělek za 1 měsíc.
Vklad na právo inzerovat a obdržení podkladů – jednorázově 2.500,- Kč (na 1 měsíc a na 10 inzerátů).
Výpis inzerátů, které by se podávaly:

01. Na byt č. 1 z výstavby 3 byty v 1 domě
02. Na byt č. 2 z výstavby 3 byty v 1 domě
03. Na byt č. 3 z výstavby 3 byty v 1 domě
04. Na byt 2+kk z výstavby byty v řadovém rodinném domě
05. Na byt 4+kk z výstavby byty v řadovém rodinném domě
06. Na byt 2+kk o výměře 52 m2 v bytovém domě
07. Na byt 3+kk o výměře 75 m2 v bytovém domě
08. Na byt 3+kk o výměře 84 m2 v bytovém domě
09. Na byt 4+1 LEA o výměře 130 m2 v bytovém domě
10. Na další 4 byty jako byly na výstavbě Vestec I. a Vestec III.

Na každý inzerát bude samozřejmě reagovat více klientů, to je známá věc. A kdyby tedy vyšel na každý jeden inzerát jen jeden klient (třeba provize by z něj byla až za 4 měsíce), tak za 10 klientů byste po 15.000,- Kč měli rovných 150.000,- Kč. Nemusí to být třeba tolik, ale mohlo by to být i více. Záleží na lokalitě a ceně atd.

Co tedy s tím? Vstřebat informace, promyslet. Provizní smlouvu si udělat a panem inženýrem Petrem Tomanem, jednatelem společnosti NEMO-TOM, s.r.o.
A dohodu o zaplacení poplatku 2.500,- Kč (cca 100 CHF) si udělat s jednatelem panem Pavlem Šámalem.
A tím budete znát oba dva jednatelé.

Výhody a nevýhody:
Nemusíte chodit do žádných kanceláří, na meetingy a školení.
Nemusíte se s reagujícími klienty scházet a něco jim vysvětlovat (to udělá pan inženýr Petr Toman při osobní schůzce).
Nemusíte telefonovat prodávajícím a přemlouvat je, že jim nabízíte realitní služby, jako to musí dělat realitní makléři v jiných realitních kanceláří.
Ale musíte finančně přispět alespoň na 1 měsíc na franchisu jako realitní makléř a zakoupit si práva alespoň na 1 měsíc inzerovat až 10 inzerátů na 80 ti inzertních serverech.
A pokud jste sám vlastníkem nějaké nemovitosti a chcete si jí sám prodat, tak si můžete inzerovat i prodej své nemovitosti a to je pro Vás výhodné.

Neděláme na Vás žádný podfuk ani nic jiného. Prostě a jednoduše Vám nabízíme to, co Vám můžeme nabídnout a splnit. A na Vás je, jestli se Vám naše nabídka líbí, nebo jestli jinde máte lepší nabídku na přivýdělek.

Vždycky jsou důležité 3 věci:
Co kdo z obou smluvních stran na začátku do vztahu co dává.
Co kdo z obou smluvních stran po dobu vztahu co dělá.
Co kdo z obou smluvních stran na konec z toho co má.

Na to si vždycky odpovězte sami. To mi kdysi někdo naučil a když se mi to hodí, tak to používám.
Já vím, je to delší článek, ale je psaný od srdce a možná, že Vás některé zaujme. A koho nezaujme, nevadí, život běží dál.
Pěkný den,
Václav ŽENÍŠEK

NAPIŠTE NÁM - KONTAKTNÍ FOMULÁŘ

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30639/

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30639/

KONTAKTNÍ FOMULÁŘ - napište nám - klikněte zde 

https://www.infoburza.eu/id30639/


ZVUK TELEFONÁT S NOVÝM SPOLUPRACOVNÍKEM 
NA REALITNÍ SPOLUPRÁCI
klikněte si

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zvuky/id27007/27007.mp3

Dienstag, 15. Januar 2019

id30638
MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách - nabídka na spolupráci 

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html
MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách

MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách:
Nabízet MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách – je výhodné pro nás i pro ty, kteří do toho s námi půjdou.
Nabízíme Vám MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách vedle sebe. Jedná se o business a je pro Vás zajímavý. Prvním spolupracovníkem na tuto nabídku je pan Karel Horváth, bratr toho známého fotbalisty, silně finančně zajištěného. Pan Karel Horváth umí dobře hovořit s lidmi a je bystrý a pronikavě kombinační. Málokdo takový.
A jak tedy začít?
Developerským rozpočtem na akci 2 parcely 16 malých bytů.
Že se pozemky koupí za peníze za vydané dluhopisy a provedou se projekty až do fáze stavebního povolení.
A pak se zahájí stavba.
A další platby by již platili klienti, z úvěrů od 3 stavebních spořitelen najednou. A před dokončením by překlopili 3 úvěry jedním hypotečním úvěrem. Do zástavy by dali už bytovou jednotku.
Tedy, nebyl by v takovémto případě potřeba centrální úvěr od banky a to je dobrá zpráva. Přefinancování toho období je dražší.
A ještě v době výstavby lze jednotlivé byty přeprodávat dalším klientům, které se seženou zase inzercí na srealitách a idnes, neboli franchisa s HOME4PEOPLE.
Dohromady Vám to předpokládám vychází.

VIDEO pan inženýr Petr Toman jde na schůzi


https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1VbQLI7SQJ6f_OBPqes48YwUYjZol0VK-2OG3pOus4K-BtXs5-XuWsP1o
id31022Výpočet MALÉHO NEMO-TOM DEVELOPMENTU NA 2 PARCELÁCH - aby byl zisk 1,000.000,- Kč za telefonování s bývalými zájemci a i s novými zájemci získanými realitní inzercí na srealitách a idnes. 


https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.htmlhttps://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html
Sonntag, 13. Januar 2019

id31034 -

Prodek stavebního pozemku 830 m2
nabízíme k prodeji stavební pozemek o výměře 830 m2 za cenu 1700,- Kč, cena pozemku je 950,-Kč/m2 + sítě 750,- Kč/m2. Pozemek se nachází v obci Mínice, která je součástí města Kralupy nad Vltavou, jenž leží cca 20 km severně od Prahy.

Z pozemku je krásný výhled do krajiny, obklopují jej lesy, nedaleko jsou i vodní plochy vhodné ke koupání. Samotné město Kralupy n.Vltavou leží na železniční uzlu Ústí n.Labem – Praha, má dobré silniční napojení na dálnici. Na pozemku lze postavit jeden dvou domek, se dvěma nadzemními podlažími, nebo samostatně stojící dúm s pěknou zahradou.   

cena celkem: 1 411 000,- Kč


https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1nS4hFIN50DpjYVd_nRKCUI-Z_0S--XWf6pdNWlik5QEaGOs-VuvBeS78


https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1nS4hFIN50DpjYVd_nRKCUI-Z_0S--XWf6pdNWlik5QEaGOs-VuvBeS78Kontaktní formulář pro zájemce o spolupráci  Petr's Wellness 
- napište nám do Poznámky a odpovězte nám. Děkujeme.

https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1nS4hFIN50DpjYVd_nRKCUI-Z_0S--XWf6pdNWlik5QEaGOs-VuvBeS78


https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1nS4hFIN50DpjYVd_nRKCUI-Z_0S--XWf6pdNWlik5QEaGOs-VuvBeS78


Freitag, 11. Januar 2019

id30638
MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách - nabídka na spolupráci 

https://petrwellness.blogspot.com/2019/01/blog-post_11.html
MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách

MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách:
Nabízet MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách – je výhodné pro nás i pro ty, kteří do toho s námi půjdou.
Nabízíme Vám MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách vedle sebe. Jedná se o business a je pro Vás zajímavý. Prvním spolupracovníkem na tuto nabídku je pan Karel Horváth, bratr toho známého fotbalisty, silně finančně zajištěného. Pan Karel Horváth umí dobře hovořit s lidmi a je bystrý a pronikavě kombinační. Málokdo takový.
A jak tedy začít?
Developerským rozpočtem na akci 2 parcely 16 malých bytů.
Že se pozemky koupí za peníze za vydané dluhopisy a provedou se projekty až do fáze stavebního povolení.
A pak se zahájí stavba.
A další platby by již platili klienti, z úvěrů od 3 stavebních spořitelen najednou. A před dokončením by překlopili 3 úvěry jedním hypotečním úvěrem. Do zástavy by dali už bytovou jednotku.
Tedy, nebyl by v takovémto případě potřeba centrální úvěr od banky a to je dobrá zpráva. Přefinancování toho období je dražší.
A ještě v době výstavby lze jednotlivé byty přeprodávat dalším klientům, které se seženou zase inzercí na srealitách a idnes, neboli franchisa s HOME4PEOPLE.
Dohromady Vám to předpokládám vychází.

VIDEO pan inženýr Petr Toman jde na schůzi

 


Kontaktní formulář Petr's Wellness - napište nám svůj 
dotaz nebo Vaši zprávu. Děkujeme.

Kontaktní formulář pro zájemce o spolupráci  
Petr's Wellness
- napište nám do Poznámky a odpovězte nám. Děkujeme.

https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1VbQLI7SQJ6f_OBPqes48YwUYjZol0VK-2OG3pOus4K-BtXs5-XuWsP1o

Kontaktní formulář - prosíme vyplnit
klikněte si 
https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1VbQLI7SQJ6f_OBPqes48YwUYjZol0VK-2OG3pOus4K-BtXs5-XuWsP1o
https://www.infoburza.eu/id27485/?fbclid=IwAR1VbQLI7SQJ6f_OBPqes48YwUYjZol0VK-2OG3pOus4K-BtXs5-XuWsP1o


V případě Vašeho vážného zájmu kontaktujte tel: 773 172 405


Další články: 

ID 30638-Článek - MALÝ NEMO-TOM DEVELOPMENT na 2 parcelách - nabídka na spolupráci
Je pro nás business a pro někoho je to také zajímavé. Prvním řekněme spolupracovníkem je pan Karel Horváth, bratr toho známého fotbalisty, silně finančně zajištěného. Pan Karel Horváth umí dobře hovořit s lidmi a je bystrý a pronikavě kombinační. Malý development na 2 parcelách vedle sebe, kdy na dvou parcelách bude buď 6 velkých bytů nebo 16 malých bytů 2+kk.

Máte zájem o společné zorganizování postavení 4 řadových domů na 2 parcelách na okraji Prahy (malý developerský projekt), pozemky by se koupily za dluhopisy (vydané na s.r.o.) a Vy byste s námi společně zajišťovali klienty inzercí na sreality a idnes a vydělali bychom (rezerva musí být, to chce banka) 2,000.000,- Kč a rozdělili bychom se 50/50? Máte zájem o získání 1,000.000,- Kč (Jeden milion korun)?
ANO - NE
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30638/
(klikněte si)


ID 30636-Článek - HOVOR – O NABÍZENÍ DLUHOPISŮ
budete zkoušet, zasílat SMS, a také tazatelství po internetu, jestli bude ano. Není to za moc peněz, ale.... moravské ale ... jsou za to peníze zase do měsíce. Z upisovacích poplatků Vám náleží 300.000,- Kč. Třeba to půjde a stihnete je prodat za 1 měsíc... třeba.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30636/
(klikněte si)


ID 30635-Článek - DALŠÍ POSTUP A INFORMACE PRO KLIENTA NA VÝSTAVBU ROD. DOMU 3+kk
Zakoupení typové projektové dokumentace, spojit se s paní Mgr. Olgou Feň, následně udělat Předrezervační smlouvy, následně udělat návrh zástavby, následně připravit budoucí smlouvy na pozemky, Nechat podepsat budoucí smlouvy přímé majitele, Následně udělat geometrický plán, polohopis a výškopis kvůli sítím, Následně podat žádost na úřad o souhlas s dělením parcel, Pak sjednat protokoly o notářské úschově, Pak připravit kupní smlouvy a návrhy na vklad, Pak převést pozemek – dojít se smlouvami na Katastrální úřad.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30635/
(klikněte si)

Další články: 

ID 30635-Článek - DALŠÍ POSTUP A INFORMACE PRO KLIENTA NA VÝSTAVBU ROD. DOMU 3+kk
Zakoupení typové projektové dokumentace, spojit se s paní Mgr. Olgou Feň, následně udělat Předrezervační smlouvy, následně udělat návrh zástavby, následně připravit budoucí smlouvy na pozemky, Nechat podepsat budoucí smlouvy přímé majitele, Následně udělat geometrický plán, polohopis a výškopis kvůli sítím, Následně podat žádost na úřad o souhlas s dělením parcel, Pak sjednat protokoly o notářské úschově, Pak připravit kupní smlouvy a návrhy na vklad, Pak převést pozemek – dojít se smlouvami na Katastrální úřad.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30635/
(klikněte si)


ID 30634-Článek - ZVUK PRO KLIENTA NA RD ŽOFIE V HRUBÉ STAVBĚ
reagovali na zájem o informace pro výstavbu malého rodinného domu v hrubé stavbě. Žofie, 93 m2 zastavěné plochy a užitnou plochou 74 m2. Kdo jsme: postavili jsme už jednou 500 bytů a nyní znovu připravujeme stavět dalších 500 bytů, pro mladé lidi, jako startovní bydlení. Reference si pohodlně najdete na našich stránkách.
A k této činnosti ještě provádíme stavby hrubých staveb rodinných domů. Začínáme návrhem něčeho malého, abychom se dohodli. Pokud se dohodneme na malé věci, pak můžeme přidávat, ale nejprve se musíme dohodnout na malé věci.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30634/
(klikněte si)


ID 30633-Článek - ON-LINE -hledání si lidí pod sebe na Facebooku na spojení 2 brigád - vyřizování poptávajících z Dotazníků a ještě chvílemi zasílání SMS
Dotazníky na internetu mohou chrlit třeba i 40 ANO denně, a je třeba se připravit na jejich vyřizování.
Principem je seznámení se s Tipařskou smlouvou č. 2, která odměňuje spolupracovníka na 2. pozici Martina. Odměňuje je za to, že si shání na Facebooku další spolupracovnice pod sebe, spolupracovnice pouze na vyřizování poptávajících z ANO, telefonicky, SMS, zasíláním odkazů a informací a domlouvání obchodních schůzek pak na pana inženýra Petra Tomana.
Odměny se musí dostat na všechny, tedy příslušnost existence dotazníku na internetu se přiřadila na 5. pozici.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30633/
(klikněte si)


ID 30632-Článek - byt 2+kk v Praze, nový za 150.000,- Kč a k nim realitní a finanční spolupráce - solidní nabídka od solidních odborníků
Levně pořídit, byt a v Praze a nový, to je určitě zajímavé. Založili jsme družstvo na takovéto byty, právě z důvodů jejich levné ceny. Už samotné členství není drahé, je za 1,- Kč. To je ve stanovách, takže to platí.
Byt 2+kk 43 m2 za 150.000,- Kč a tyto peníze jdou ještě čerpat ze stavební spořitelny. Legální věc. Cena za půjčku je sice 1.212,- Kč
Ze 150.000,- Kč se udělá do 2 let 1,000.000,- Kč. A pak se to „otočí“ a za další 2 roky bude druhý 1,000,000,- Kč a zase se to „otočí“ a za další 2 roky bude další 1,000.000,- Kč. Z čeho, ptáte se? Ze společné výstavby malých bytů, malého činžovního domu s 12 ti byty nebo 3 řadovými domy po 4 bytech 2+kk. Nic tajného, nic nenormálního. Samé běžné věci.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30632/
(klikněte si)


ID 30631-ČLÁNEK - developerský investiční plán pro nové S.R.O. na 60 bytů
když se tedy koupí S.R.O. a koupí se kancelářská franchisa, tak k novému S.R.O. patří logicky DEVELOPERSKÝ ROZPOČET.
Developerský rozpočet má část ROZPOČET a část INVESTIČNÍ PLÁN.
DEVELOPERSKÝ ROZPOČET – to jsou peníze, které kdo dostane.
IVESTIČNÍ PLÁN – to je tabulka, kdy kdo peníze dostane.
A to jsou podle mne důležité věci, peníze.
S.R.O. Bc. Hany VACHOVÉ – na developerský projekt 60 bytů
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30631/
(klikněte si)


ID 30630-ČLÁNEK - PLÁNUJEME 4 ZELENÉ KARTY NA PASIVNÍ PŘÍJMY KE KAŽDÉMU BYTU OD NÁS - K 500 BYTŮM
Protože chceme zase postavit 500 bytů, a protože plánujeme ke každému bytu 4 Zelené karty na pasivní příjmy z lidí pod sebou na snížení měsíčních nákladů na splácení hypotečních úvěrů, pojďme si to raději pěkně připomenout, kvůli orientaci.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30630/
(klikněte si)

ID 30629-ČLÁNEK - NABÍDKA NA SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLY
Sponzorské příspěvky pro školy, jsou, když paní učitelka zasílá SMS zprávy, tak ona má odměnu 7.500,- Kč za získaného klienta, a škola, (paní ředitelka) má 2.500,- Kč (sponzorský příspěvek), jako sponzorský dar. Účetně jako výdaj ze svěřenského fondu pro tyto účely zřízeného.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30629/
(klikněte si)


ID 30629-ČLÁNEK - NABÍDKA NA SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLY
Sponzorské příspěvky pro školy, jsou, když paní učitelka zasílá SMS zprávy, tak ona má odměnu 7.500,- Kč za získaného klienta, a škola, (paní ředitelka) má 2.500,- Kč (sponzorský příspěvek), jako sponzorský dar. Účetně jako výdaj ze svěřenského fondu pro tyto účely zřízeného.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30629/
(klikněte si)


ID 30627-ČLÁNEK - jak si přijít ke svému rodinnému domu, tedy jak si přijít k penězům, zdaněným, na svůj nový rodinný dům ze spolupráce se mnou. Václav Ženíšek
Tak se na ty varianty, možnosti pojďme podívat společně: K záměru mít rodinný dům se spolupráce se mnou propočítat nové zdroje z malé realitní spolupráce přes několik lidí na zasílání SMS a mít je pod sebou. 2. přes internetový dotazníkový formulář a z něj čerpat nové klienty na byty, pozemky, rodinné domy a z nich mít realitní meziprovize. 3. přes spolupráci na malém realitním developerském projektu (i třeba na dálku přes počítač a internet). Základem je SCHÉMA. 4. Přes budování až 80 ti s.r.o. ček v každém okrese jedno. S.r.o. ček na jednotlivé developerské projekty
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30627/
(klikněte si)

ID 30626-ČLÁNEK - Projekt Sbírka - náš Crowdfunding - přispívání k cílové částce na náš projekt
V dnešní době je oblíbený tzv. Crowdfunding. Společná sbírka, hromadné nákupy kvůli slevám apod. Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Crowdfundingem můžeme financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti, ale například i politické kampaně.
A my připravujeme podobný projekt, kdy spolupracovníkům, lidem z Facebooku vytvoříme jednoduchou dotazníkovou webovou stránku a oni budou jen odkaz kopírovat do skupin na Facebooku. Přihlásí se jim zájemce, vyplní realitní dotazník, zaškrtne odpovědi a je to.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30626/
(klikněte si)

ID 30625-ČLÁNEK - VYROBTE SI SVÉHO KANADSKÉHO ROBOTA NA PENÍZE
Až 10 lidí pod sebou na zasílání SMS – na reality. Z každého z 10 ti lidí tak cca po 5.000,- Kč měsíčně za každého jimi sehnaného klienta. Kanadský robot na peníze je v podstatě soubor až 10 ti lidí pod Vámi, kteří zasílají SMS zprávy, a Vy pak máte podíl cca 5.000,- Kč za každého jimi sehnaného klienta.
pokračování na odkaze:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30625/
(klikněte si)